VIE Portal NG Testing Site

Demo chức năng chơi video với jwPlayer 6 trên PC lẫn Mobile (yêu cầu phải hỗ trợ HTML5)